STANOVY
Klub historických vozidiel Rožňava

Článok 1
Názov klubu

 1. Názov organizácie je Klub historických vozidiel Rožňava.

Článok 2
Sídlo Klubu

 1. Sídlo klubu je Čučma 222, 048 01 Rožňava.

Článok 3.
Pôsobnosť klubu

 1. Klub je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou pôsobiacou na území Slovenskej republiky- dobrovoľným združením občanov.
 2. Klub sa vo svojej pôsobnosti riadi vlastnými stanovami klubu.

Článok 4
Poslanie klubu

 1. Klub je dobrovoľnou organizáciou, ktorá vo svojej činnosti naplňuje princípy humanity, slobody a demokracie.
 2. V klube sa združujú občania so záujmom o historické vozidlá a motocykle.

Článok 5
Ciele klubu

 1. Ochrana a rozvoj problematiky historických vozidiel, podpora štúdie a zaznamenávania ich minulosti.
 2. Zjednocovanie priaznivcov historických vozidiel.
 3. Podpora a pokrok v oblasti reštaurovania, uchovávania, užívania a dokumentácie historických vozidiel.
 4. Tvorba priaznivých podmienok a uľahčenie spolupráce a výmeny informácií medzi členmi klubu vzájomne a organizáciami podobného zamerania
 5. Zúčastňovanie sa na celospoločenských akciách, motoristických a veteránskych súťažiach.
 6. Nadväzovanie a rozvíjanie medzinárodných stykov so zahraničnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú zberateľstvom historických vozidiel.

Článok 6
Členstvo v klube

Člennom klubu môže byť každý občan, ktorý sa zameriava na reštaurovanie, uchovávanie, využívanie a dokumentáciu historických vozidiel a uznáva stanovy klubu.

Článok 7
Vznik členstva

 1. Členstvo v klube vzniká podaním prihlášky, súhlasom výkonného výboru a zaplatením členského príspevku.
 2. Členstvo v klube je individuálne a čestné.
 3. Prihlášku posúdi výkonný výbor. Tento ak považuje za potrebné, tak si môže od žiadateľa vyžiadať doplnenie údajov, prípadne osobný pohovor za účelom odstránenia nejasností v žiadosti.
 4. O prijatí žiadateľa rozhodne výkonný výbor klubu hlasovaním. Potrebný je súhlas dvojtretinovej väčšiny členov výkonného výboru.
 5. Zápis do klubu sa vykoná na základe kladného výsledku hlasovania výkonného výboru a po uhradení členského príspevku.
 6. Členstvo v klube sa udržiava platením stanovených členských príspevkov pre príslušný rok.

Článok 8
Zápisné a členský príspevok

 1. Výšku zápisného a členského príspevku na príslušný kalendárny rok ako aj termín splatnosti určuje každoročne výkonný výbor schválením pravidiel pre platenie členského príspevku.
 2. Pri zániku členstva podľa článku 10 sa zaplatené zápisné ani členské príspevky bývalému členovi nevracajú.

Článok 9
Práva a povinnosti

Člen klubu má právo:

 1. Voliť a byť volený do orgánov klubu
 2. Zúčastňovať sa na plnení úloh klubu.
 3. V súvislosti so svojim členstvom obracať sa so svojimi požiadavkami, návrhmi a sťažnosťami na príslušné orgány klubu.

Povinnosti člena klubu:

 1. Prijatím za člena klubu sa člen zaväzuje zachovávať stanovy klubu a dodatky k nim.
 2. Členovia klubu sa zaväzujú rešpektovať pravidlá správania v otázkach vzájomnej komunikácie členov klubu a nepodniknúť nič, čo by mohlo ohroziť dobré meno, dôstojnosť alebo záujmy klubu.
 3. Všetci členovia sú povinný registrovať vlastnú adresu (poštovú či mailovú?), na ktorú bude zasielaná im určená korešpondencia.
 4. Každý člen je povinný riadne si platiť členské príspevky a plniť si ostatné povinnosti vyplývajúce z vnútorných predpisov klubu ako aj z uznesení orgánov klubu.
 5. Každý člen je povinný svedomite vykonávať prevzaté funkcie a úlohy.

Článok 10
Zánik členstva

Členstvo v klube zaniká:

 1. vyčiarknutím zo zoznamu členov klubu. Klub vyčiarkne zo zoznamu toho:
  1. kto oznámi ukončenie členstva orgánom klubu
  2. kto si nevyrovnal svoje členské záväzky voči klubu ani po upozornení
  3. o koho zániku členstva rozhodne na základe závažného porušenia stanov členský výbor klubu
  4. o koho ukončení členstva v klube podľa písm. b) a c) rozhodne výkonný výbor hlasovaním dvojtretinovou väčšinou.
 2. Úmrtím člena klubu
 3. Zánikom klubu

Článok 11
Orgány klubu

 1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa schádza najmenej dvakrát ročne.
 2. Členská schôdza
  1. volí výkonný výbor na 1 rok
  2. schvaľuje stanovy klubu a ich zmeny a doplnky
  3. určuje základné poslanie, úlohy a ciele klubu
  4. schvaľuje správy o činnosti výkonného výboru klubu
  5. určuje zásady hospodárenia klubu
  6. volí revíznu komisiu a prerokováva správy o jej činnosti

Článok 12
Výkonný výbor klubu

 1. Je najvyšším riadiacim orgánom klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Pozostáva z predsedu klubu, podpredsedu a dvoch členov.
 2. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
 3. Predseda zvolá zasadnutie výkonného výboru, ak to považuje za potrebné, alebo ak o to požiada väčšina členov výkonného výboru.
 4. Výkonný výbor zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu
 5.  
  1. dáva návrh členskej schôdzi na odvolanie predsedu klubu v prípade, že v jeho činnosti sa vyskytujú také závažné nedostatky, že nimi preukázateľne poškodzuje dobré meno, hospodárenie, majetok, resp. iné oblasti činnosti klubu. Takto postupuje aj v prípade uvoľnenia funkcie predsedu z iných dôvodov. Dňom podania návrhu pozastavuje činnosť predsedu a poveruje funkciou štatutárneho orgánu podpredsedu, prípadne iného člena výkonného výboru. Dňom podania návrhu je vyhlásenie dátumu a miesta konania mimoriadnej členskej schôdze.
  2. poveruje predsedu zvolaním členskej schôdze a rozhoduje o termíne a mieste konania členskej schôdze
  3. rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, v ktorých je rozhodovacia právomoc vyhradená pre členskú schôdzu.
  4. prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu rozhodujúci.
  5. chráni a presadzuje záujmy členov klubu.
  6. zabezpečuje technickú stránku volieb.
  7. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje materiály na tieto rokovania.
  8. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia členskej schôdze

Článok 13
Predseda

 1. Predseda je štatutárny zástupca klubu a zastupuje ho navonok. V prípade jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia ho zastupuje podpredseda.
 2. Predseda na návrh výkonného výboru zvoláva členskú schôdzu a riadi jej priebeh.
 3. Predseda na členskej schôdzi predkladá správu o hospodárení klubu medzi dvomi členskými schôdzami.
 4. Predseda je oprávnený v prípade potreby robiť neodkladné opatrenia spadajúce do kompetencie výkonného výboru. Tieto svoje rozhodnutia však predkladá na dodatočné schválenie výkonnému výboru.

Článok 14
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch klubu.
 3. Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Článok 15
Finančné zdroje klubu

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. Finančné zdroje klubu sú vytvárané:
  1. z každoročných členských príspevkov
  2. z poplatkov vyberaných na základe rozhodnutia výkonného výboru alebo členskej schôdze.
  3. z darov a dedičstiev od fyzických osôb
  4. dotáciami a grantmi od právnických osôb
 3. Členské príspevky sú splatné každoročne do 31. januára. Ich výšku stanovuje členská schôdza.
 4. Finančný rok klubu začína 1. januára a končí 31. decembra.
 5. Výkonný výbor predkladá členskej schôdzi na schválenie správu o účtovníctve klubu za uplynulý rok.

Článok 16
Medzinárodné vzťahy

Klub vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami F.I.V.A. (Federation Internationale des Vehicules Anciens) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 17
Ukončenie činnosti klubu

 1. Rozhodnutie o ukončení činnosti a zániku klubu sa stáva platným až po jeho prijatí dvomi za sebou nasledujúcimi členskými schôdzami. Časový rozdiel medzi týmito členskými schôdzami nesmie prekročiť tri mesiace.
 2. Členská schôdza, ktorá rozhodla o zániku činnosti klubu má po vyrovnaní záväzkov výlučné právo rozhodnúť o použití prostriedkov podľa stavu aktív klubu ku dňu rozpustenia klubu v zmysle platných zákonov.

Článok 18
Záverečné ustanovenia

Výkonný výbor je oprávnený vydávať vnútorné predpisy. Ich obsah nesmie byť v rozpore so stanovami klubu ani s platnými zákonmi.